vineri, 1 februarie 2008

Prezentarea Filialei Botoşani a Asociaţiei Nevăzătorilor

Filiala Judeţeană Botoşani a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este o organizaţie obştească apolitică, non – profit, cu caracter social - cultural, educativ, sportiv şi umanitar, recunoscută fiind de utilitate publică. În desfăşurarea activităţii, asociaţia noastră primeşte sprijin din partea organismelor locale ale puterii de stat precum şi a unor persoane fizice sau juridice.
Filiala Nevăzătorilor Botoşani are personalitate juridică şi este acreditată pentru furnizarea de servicii sociale. De asemenea una din principalele sarcini ale asociaţiei noastre o constituie organizarea activităţilor de club, biblioteci, fonoteci,concursuri cultural - educative, competiţii sportive.
Organele de conducere
Conducerea, administrarea şi controlul activităţii filialei sunt asigurate de:
1. Adunarea generală a filialei;
2. Consiliul Director, din care fac parte:
- preşedintele filialei - Tudorel Tupiluş
- vicepreşedintele cu problemele sociale - Neculai Bunduc
- vicepreşedintele cu probleme culturale - Ioan Todeancă
- Estera Colesniuc şi Cezar Vieru, membri
Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:
1. îndeplineşte hotărârile organelor ierarhice;
2. întocmeşte proiectele planurilor de activitate ale filialei;
3. întocmeşte şi transmite la cererea autorităţilor informări periodice;
4. elaborează proiecte de servicii sociale la nivelul unităţii;
5. colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni sociale, conforme cu activităţile specifice unităţii;
6. cu mandatul Adunării generale încheie contracte de parteneriat cu autorităţile publice sau cu alte forme organizate ale societăţii civile.
3. Comisia de cenzori, care are în alcătuire doi membri nevăzători, Dumitru Tiliban şi Simion Munteanu şi un văzător cu studii de specialitate: Stelică Ailoaie.
STRUCTURA SALARIALA
1. Secretar executiv, ordonator de credite - Marcel Culincă
2. Referent cultural sportiv - Carmen Moraru şi Constantin Surugiu
3. Contabil - Ana Vorobchievici
Atribuţiile preşedintelui şi salariaţilor filialei
Preşedintele
- conduce, coordonează, îndrumă şi controlează întreagă activitate a filialei;
- reprezintă filiala în relaţiile cu organismele administraţiei publice locale, agenţi economici, persoane fizice şi juridice române sau străine;
- prezidează şedinţele Consiliului Director şi cele organizate cu salariaţii filialei, informează asupra problemelor apărute şi a modului de rezolvare a hotărârilor adoptate;
- efectuează deplasări în teritoriu de câte ori o impune situaţia;
- asigură o permanentă legătură cu conducerile unităţilor în care sunt angajaţi nevăzători şi contribuie la rezolvarea problemelor specifice muncii;
- participă la întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli;
- asigură organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural - educative, artistice şi sportive;
- stabileşte sarcinile şi atribuţiile concrete ale salariaţilor împreună cu Consiliul Director.
Secretarul executiv
- exercită calitatea de ordonator de credite şi are drept de semnătură în bancă;
- sprijină permanent preşedintele în conducerea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a filialei;
- în lipsa preşedintelui, asigură activitatea curentă a filialei;
- participă cu vot consultativ la şedinţele Consiliului Director şi a Adunării Generale şi întocmeşte procesele verbale;
- participă la întocmirea bugetelor şi urmăreşte realizarea acestora;
- asigură prelucrarea legislaţiei în vigoare privind nevăzătorii şi a actelor normative interne.
Referentul cultural sportiv
- organizează activitatea de club, precum şi diferite activităţi cultural - educative cu nevăzătorii;
- întocmeşte sau asigură prin colaborare materialele necesare pentru desfăşurarea diferitelor forme de activitate în cadrul cluburilor;
- organizează funcţionarea bibliotecii şi a fonotecii ţinând evidenţele prevăzute de actele normative;
- asigură abonarea nevăzătorilor la publicaţiile asociaţiei;
- asigură materialele necesare pentru concursurile locale şi modul de desfăşurare al acestora;
- organizează activitatea sportivă, asistă la antrenamente şi însoţeşte sportivii la competiţii;
- întocmeşte referatele de necesitate şi încheie procesele verbale ocazionate de desfăşurarea acţiunilor cultural - sportive;